آموزش الکترونیکی دروس

هنوز وارد سامانه نشده‌اید. (ورود به سامانه)

 

طبقه‌های درسی


آرم دانشگاه علوم پزشكي اردبيل


This Virtual Learning Environment (VLE) was designed to integrated to the traditional approaches of teaching and hope it can help students to get in closer touch with educational concepts.

محیط آموزشی مجازی حاضر به این منظور طراحی شده است که با روش های سنتی تدریس در هم آمیخته شود و امید اینکه بتواند دانشجویان را در تماسی نزدیک با مفاهیم درسي قرار دهد.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده پزشکی - گروه فارماکولوژی - دکتر شهاب بهلولی
(شهریور 1386)

گذشتن از کاربران روی خط

کاربران روی خط

(آخرین 1 دقیقه)
هیچ